Autor - firma

Tłumaczenie sprawozdania ze zgromadzenia wspólników

Tłumaczenie protokółu ze zgromadzenia...

Zgromadzenie wspólników to najwyższa władza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Organ ten podczas zwykłej działalności spółki spotyka się raz do roku na zakończenie roku obrachunkowego, w celu zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i...

Tłumaczenie wyciągu z KRS - Krajowego Rejestru Sądowego

Tłumaczenie wyciągu z KRS – Krajowego...

Dla każdego podmiotu wpisanego do KRS sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe (w postaci papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do...

Tłumaczenie sprawozdania finansowego

Tłumaczenie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe przedstawia wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa...

Tłumaczenie rachunku, dowodu zakupu lub sprzedaży

Tłumaczenie rachunku, dowodu zakupu lub...

Rachunek jest to dokument stwierdzający należność, czyli uprawnienie osoby fizycznej lub prawnej do otrzymania w określonym terminie określonego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od innej osoby fizycznej lub prawnej. W rachunkowości...

Tłumaczenie faktury VAT

Tłumaczenie faktury VAT

Faktura VAT, jest szczególnym rodzajem faktury wystawianym przez płatników podatku VAT. Faktura powinna być wystawiona przynajmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden z nich jest oryginałem (który otrzymuje kupujący), a pozostałe kopiami...

Tłumaczenie zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej

Tłumaczenie zaświadczenia o prowadzeniu...

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej to naczęściej, po fakturach, zlecany przez firmy dokument do tłumaczenia. W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej od dnia 1 maja 2004 roku przedsiębiorcy...

Tłumaczenie zaświadczenia o nadaniu nr regon

Tłumaczenie zaświadczenia o nadaniu nr regon

Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer statystyczny podmiotu gospodarczego w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. Jest to jeden z najczęściej zlecanych przez firmy dokumentów...