Kategoria - Tłumaczenia

Tłumaczenie raportu ze zdarzenia ubezpieczeniowego

Tłumaczenie raportu ze szkody...

Szkoda ubezpieczeniowa to szkoda powstała wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego. Zwykle podczas kolizji drogowej lub wypadku na budowie za granicą sporządzany jest raport, którego tłumaczenie wymagane jest do dochodzenia odszkodowania...

Tłumaczenie mandatu

Tłumaczenie deklaracji podatkowej

Deklaracja podatkowa to forma obowiązkowego przekazywania informacji dla celów podatkowych, a według ustawy są to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania zobowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego...

Tłumaczenie sprawozdania ze zgromadzenia wspólników

Tłumaczenie protokółu ze zgromadzenia...

Zgromadzenie wspólników to najwyższa władza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Organ ten podczas zwykłej działalności spółki spotyka się raz do roku na zakończenie roku obrachunkowego, w celu zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i...

Tłumaczenie wyciągu z KRS - Krajowego Rejestru Sądowego

Tłumaczenie wyciągu z KRS – Krajowego...

Dla każdego podmiotu wpisanego do KRS sądy prowadzą odrębne akta rejestrowe (w postaci papierowej), które obejmują w szczególności dokumenty potwierdzające informacje wpisane do rejestru, a także wzory podpisów osób upoważnionych do...

Tłumaczenie sprawozdania finansowego

Tłumaczenie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe przedstawia wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa...

Tłumaczenie rachunku, dowodu zakupu lub sprzedaży

Tłumaczenie rachunku, dowodu zakupu lub...

Rachunek jest to dokument stwierdzający należność, czyli uprawnienie osoby fizycznej lub prawnej do otrzymania w określonym terminie określonego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego od innej osoby fizycznej lub prawnej. W rachunkowości...

Tłumaczenie faktury VAT

Tłumaczenie faktury VAT

Faktura VAT, jest szczególnym rodzajem faktury wystawianym przez płatników podatku VAT. Faktura powinna być wystawiona przynajmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden z nich jest oryginałem (który otrzymuje kupujący), a pozostałe kopiami...

Tłumaczenie zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej

Tłumaczenie zaświadczenia o prowadzeniu...

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej to naczęściej, po fakturach, zlecany przez firmy dokument do tłumaczenia. W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej od dnia 1 maja 2004 roku przedsiębiorcy...